euzg2020 eu2020

Veselība

Zagrebas pilsētai ir senas veselības tradīcijas un augstākā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumi. Veselības sistēmas pamatmērķis ir idejas Veselību ikvienam iedzīvināšana, t.i., sniegt visaptverošu medicīnisko palīdzību un ārstēšanu ikvienam iedzīvotājam. Veselības aizsardzība, saglabāšana un veicināšana Zagrebas pilsētā tiek nodrošināta trīs veselības aprūpes līmeņos (primārais, sekundārais un terciārais), kas ir savstarpēji saistīti caur profesionālo un zinātnisko darbību. 

Tā kā vietējās sabiedrības attīstība galvenokārt ir vērsta uz kvalitātes paaugstināšanu un veselības uzlabošanu, Zagrebas pilsēta ir ierosinājusi un īsteno virkni programmu un projektu ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, saglabāt un uzlabot savu iedzīvotāju veselību un tie attiecas uz veselības veicināšanu, profilaksi, agrīnu diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju. 

Veselību  ikvienam stratēģijas pamatā ir ilgtermiņa mērķis – sasniegt visu iedzīvotāju pilnīgu veselības potenciālu, no kā vissvarīgākais ir veicināt un saglabāt veselību cilvēka visas dzīves laikā un samazināt mūsdienās vadošo slimību un savainojumu biežumu. 

Zagrebas pilsēta piedalās arī Pasaules Veselības organizācijas projektā Veselīgas pilsētas, kas ir būtisks impulss attīstībai tieši cilvēka vides uzlabošanas un aizsardzības virzienā, veselīga dzīves veida un veselīgu attiecību veicināšanā pilsētas iedzīvotāju starpā, veselības aprūpes pakalpojuma pārorientēšanā uz profilaktisko medicīnu un veselības veicināšanu – īsi sakot, saskaņā ar sociālās veselības politiku.
Sports
Sporta aktivitāšu organizētājs Zagrebas pilsētā ir Zagrebas pilsētas Sporta federācija, kas veicina un izstrādā sporta aktivitāšu uzlabošanas politiku. Zagrebas sporta attīstība ir balstīta uz pēc iespējas vairāk iedzīvotāju iesaistīšanu aktīvās sporta programmās, jauno sportistu attīstībā un augstākā līmeņa sporta sasniegumu nepārtrauktības atbalstīšanā.


 
Atpūta
Talantīgiem sportistiem, īpaši pilsētas un valsts mēroga sporta kvalitātes nesējiem, pilsēta cenšas nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus gatavojoties kā vietējām, tā arī starptautiskām sacensībām. Vienlīdz tiek uzsvērtas aktivitātes, kuru mērķis ir nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus sporta attīstībai un uzlabošanai  cilvēkiem ar invaliditāti un nedzirdīgajiem. Zagrebas pilsētas īpašumā ir 162 sporta objekti, kuros šis lielais skaits sportotāju īsteno savas programmas. Turklāt Zagrebas sporta objekti ir nozīmīgu pasaules mēroga sporta notikumu vieta.
 
Veselība-Sports-Atpūta-Riteņbraukšana
Sports skaitļos: Zagrebas pilsētas Sporta federācija un 71 asociētais loceklis, no kuriem 61 ir federācijas biedri, 6 pievienotie biedri un 3 pagaidu biedri; apmēram 800 klubu un 20 profesionālu sporta asociāciju; 18’500 aktīvo vecāko sportistu, 40’000 jauno sportistu un vēl 50’000 rekreatīvo sportistu; apmēram 1’100 biedrību, uzņēmumu un institūciju, kas darbojas Zagrebas pilsētā un ir reģistrētas saskaņā ar Likumu par sportu, pulcē savus biedrus un vada dažādas sporta programmas un aktivitātes; 162 pilsētai piederoši sporta objekti.
Riteņbraukšana
Ātrs un ērts transports līdz vēlamajam galamērķim īslaicīgi (vai arī ilgtermiņā), veselīga izvingrināšanās, videi draudzīgs risinājums, sportiskā aktivitāte un lieliska atpūta – to visu piedāvā riteņbraukšana. Riteņbraukšana kļūst arvien populārāks sporta veids, un pēdējos gados caur vairākiem projektiem Zagrebas pilsēta ir veikusi lielus ieguldījumus riteņbraukšanas attīstībā un mudinājusi iedzīvotājus un tūristus pēc iespējas biežāk izmantot velosipēdu kā transporta līdzekli.

 
Veselība-Sports-Atpūta-Riteņbraukšana
Zagrebas pilsētā velosipēdu satiksme kļūst arvien nozīmīgāka, it īpaši mūsdienās piesārņojuma un lielā automašīnu skaita dēļ, kas pilsētā rada sastrēgumus. Riteņbraucējiem cenšamies nodrošināt brīvu kustību caur pilsētu, sekojam līdzi jaunākajam tendencēm, paplašinām veloceliņu tīklu un veidojam riteņbraukšanas kultūru.

Brošūra