euzg2020 eu2020

Pilsēta, kuru labprāt apciemo

Ar dzīves standartu, kas atbilst pilsētnieku vajadzībām, bet vienlaikus ir pielāgots gan tūristiem, gan biznesa partneriem, Zagreba ir Centrāleiropas oāze visiem, kas vēlas dzīvot ērti, ieguldīt pārdomāti, kā arī tiem, kas vēlas ielūkoties Zagrebas bagātīgajā vēsturē un atklāt daudzos tās stāstus un piedzīvot tos.

Iedzīvotāju izteiktā viesmīlība, bagātīgais kultūras un tūrisma piedāvājums ir galvenie faktori, kuru dēļ Zagreba kļuva par Eiropas Adventes galvaspilsētu pat trīs gadus pēc kārtas (2016., 2017. i 2018.). Pilsētas burvību ir iespējams piedzīvot ne tikai Adventes laikā, bet arī visa gada garumā – caur pilsētas veldzējošajiem parkiem un ezeriem, caur mežiem klātajām Medvednicas kalna nogāzēm, strūklakām un pieminekļiem, ziedu alejām, skvēriņiem, ieliņām un noslēpumainajiem pilsētas nostūriem, kas iepriecē ikviena sirdi.

Zagreba ir viena no Horvātijas sociāli nodrošinātākajām pilsētām, kas saviem iedzīvotājiem sniedz drošību un labāku dzīves kvalitāti caur daudzām sociālām aktivitātēm un aprūpi cilvēkiem ar invaliditāti, pensionāriem, bērniem un ģimenēm, kā arī studentiem, aktīvi atbalstot sociālās un humanitārās programmas un dažādu biedrību programmas.

Zagrebā atrodas Horvātijas parlamenta, Horvātijas valsts prezidenta un Horvātijas Republikas valdības mītnes.

 

 

Pilsētas organizatoriskā struktūra
Zagrebas pilsēta veic uzdevumus pilsētas un rajona pašpārvaldes ietvaros, kā arī ir atbildīga par valsts pārvaldes lietām valsts pārvaldes biroja darbības jomā, ko veic Zagrebas pilsētas pārvaldes iestādes.

Zagrebas pilsētas iestādes:


Pilsētas asambleja kā pārstāvības institūcija 

Zagrebas pilsētas asambleja ir pilsoņu pārstāvniecības institūcija, kas izdod aktus Zagrebas pilsētas pašpārvaldes kompetences ietvaros un veic citus uzdevumus saskaņā ar likumu un Zagrebas pilsētas statūtiem. Pilsētas Domes deputātus iedzīvotāji ievēl tiešā balsojumā.

Pilsētas mērs kā izpildvara Pilsētas mērs pārstāv Zagrebas pilsētu un ir izpildvaras lietu turētājs Zagrebas pilsētā.
Pilsētas mēru un viņa divus vietniekus iedzīvotāji ievēl tiešā balsojumā. Ar lēmumu par pilsētas pārvaldes institūciju organizāciju un darbības jomu ir izveidoti 24 pilsētas biroji, viens pilsētas institūts un divi ekspertu dienesti.

Vietējo pašvaldību Zagrebas pilsētā veido 17 priekšpilsētas un 218 vietējās pārvaldes, caur kurām iedzīvotāji ar tieši vēlētu pārstāvju starpniecību padomēs piedalās lēmumu pieņemšanā par aktivitātēm, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi un darbu vietējās kopienās. Priekšpilsētu padomes ir aktīvi iesaistītas pilsētas pārvaldībā kopš 2001. gada un kopš tā laika dod arvien lielāku ieguldījumu pilsētas komunālo un citu kopējo vajadzību apmierināšanā, it īpaši nelielu komunālo darbību veiksmīgu plānošanu un īstenošanu. Kopš 2009. gada arī vietējo kopienu pārvaldes sniedz ievērojamu ieguldījumu šajās aktivitātēs.
 
Iedzīvotāji / demogrāfiskie rādītāji
Zagrebas pilsētas pamatmērķis ir nodrošināt drošu un kvalitatīvu dzīvi tās iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, ģimenēm, pensionāriem un sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Pēdējos gados Zagrebā ir novērojama stabila demogrāfiskā izaugsme, kas ir stimulatīvu demogrāfisko pasākumu pielietošanas rezultāts.

Zagrebas pilsēta ir Horvātijas Republikas multikulturālais centrs, kurā tradicionāli dzīvo dažādu etnisko, kultūras un reliģisko piederību pārstāvji, kas savā īpašā un neaizvietojamā veidā veicina Zagrebas ekonomisko, politisko, kultūras un vispārējo dzīves daudzveidību. 

Zagrebas pilsēta aizsargā, uzlabo un veicina cilvēktiesības, sociālo aizsardzību un iedzīvotāju līdzdalību ikdienas dzīvē. Attiecīgi daži no mērķiem ir sekojoši: uzlabot dzimumu līdztiesību sabiedriskajā dzīvē un ģimenēs, apkarot rasu un cita veida diskrimināciju, aizsargāt seksuālo, rasu, nacionālo, reliģisko un citu minoritāšu tiesības un brīvības. Tajā pašā laikā tiek veicināta pilsoniskās sabiedrības attīstība un dažādu dalībnieku tiesības uz biedrošanās brīvību, kuri pārstāv konkrētu vietējās sabiedrības pilsoņu grupu vajadzības un intereses.